Boşanma Sonrası, Mal Paylaşım Davası

08.07.2021
Av. İsmet İriş
Kişiler boşanmaya karar verdiklerinde açılacak tek dava boşanma davası değildir. Eşlerden birinin evlilik birliğinden sonra alınan malvarlıkları üzerindeki haklarını alabilmesi için açması gereken dava mal paylaşımı davasıdır. Boşanma davası sonucunda bu malvarlıklarıyla ilgili otomatik olarak karar verilmez. Bu sebeple eğer kişinin malvarlıklarıyla ilgili bir talebi varsa boşanma davası açtıktan hemen sonra mal paylaşımı davası açılmalı ve oluşabilecek mal kaçırma olaylarının ve hak kayıplarının önüne geçilmelidir. 
Eşler evlenme öncesinde ve sonrasında ev, araba, banka mevduatı gibi malvarlıkları edinebilirler. Ancak boşanma sonrası açılan mal paylaşımı davaları için önemli olan evliliğin başlamasından sonra edinilen malvarlıklarıdır. Evlilikte kişinin sahip olduğu mallar iki çeşittir:
1. Edinilmiş Mal
2. Kişisel Mal
Boşanma davası sonrası açılan mal paylaşımı davasının konusu olacak mallar edinilmiş mallardır. Edinilmiş mallar bir kişinin evlendiği tarihten sonra bir karşılık ödeyerek almış olduğu bir malvarlığı türüdür. Örneğin bir eşin evlendikten sonra aldığı maaşı biriktirerek almış olduğu araba veya maaşından artırarak bankaya yatırdığı para edinilmiş maldır. Dolayısıyla açılacak olan mal paylaşımı davasında edinilmiş mal olan bu araba veya bankadaki para yarı yarıya eşler arasında paylaşılacaktır. 
İkinci malvarlığı türü olan kişisel mal ise eşin evlenmeden önce aldığı bir mal olabileceği gibi evlendikten sonra dahi olsa bir karşılık ödemeyerek almış olduğu malvarlığı da olabilir. Örneğin kişi evlenmeden önce bir ev veya araba almış ise herhangi bir boşanma durumunda karşı taraf bu mallar üzerinde herhangi bir şekilde hak iddia edemeyecektir. Bazen de kişi evliyken kendisine miras olarak örneğin bir arsa intikal etmiş olabilir. Bu durumda kişi bu malı alırken herhangi bir şekilde karşılık ödemediği için bu mal edinilmiş mal değil kişisel mal olacaktır ve dolayısıyla diğer eş bu arsa üzerinde herhangi bir şekilde bir hak talep edemeyecektir. 
Görüldüğü üzere bir mal üzerinde diğer eşin hak talep edip edemeyeceğini belirlemek için, yani o malın edinilmiş mal mı yoksa kişisel mal mı olduğunu belirlemek için o malın ne zaman alındığını bilmek ve ayrıca o malı alırken herhangi bir şekilde karşılık ödenip ödenmediğini de bilmek gerekir. Ayrıca bir mal paylaşımı davasında davalı üzerindeki tüm malvarlığı adeta peşinen edinilmiş mal olarak kabul edilir. Bu malların edinilmiş mal olmadığını, bunların kişisel mal olduğunu dolayısıyla karşı tarafın bu mallar üzerinde hakkı olmadığını davalı taraf sağlam ve kuvvetli delillerle ispatlamak zorundadır. Aksi halde davalı kişinin kişisel mallarının bile paylaşıma tabi olma ihtimali vardır. 
Bazen bir malın edinilmiş mal mı yoksa kişisel mal mı olduğunu belirlemek yukarıda anlatıldığı gibi basit olmayabilir. Bazı durumlarda kişisel mal ile edinilmiş mal karışır, iç içe geçer. Burada davacı eşin alacağını belirlemek için önce bu malvarlığının edinilmesi için ödenen bedelin ne kadarının kişisel maldan ne kadarının edinilmiş maldan karşılandığına bakılır. Daha sonra bu malın değeri bilirkişilerce tespit edilerek bu değer üzerinden oranlama yapılır ve davacı eşin alacağı tespit edilir. Bu duruma örnek olarak erkek eşin evlenmeden önce satın almış olduğu arabasını satarak ve kadın eşin ise babasından düşen arsayı satarak yeni bir ev satın alınması örnek verilebilir. Bazı durumlarda ise bir eşin kişisel malı ile diğer eşin üzerine kayıtlı edinilmiş mala katkı yapılabilir. Kadın eşin altınlarını satarak evlenmeden sonra her iki eşinde maaşlarını biriktirerek almış oldukları evin tadilatını yaptırmış olması buna örnektir. Burada kişisel maldan edinilmiş mala katkı yapılmaktadır. 
Mal paylaşımı davası konusunda halk arasında en çok yayılan yanlış bilgi mal paylaşımı davası sonucunda verilen kararla davalı üzerindeki bir malvarlığının ikiye bölünerek kendisine verileceğini sanmasıdır. Ancak durum bu şekilde değildir. Örneğin mal paylaşımı davası sonucunda bir arazinin edinilmiş mal olduğuna karar verilmiş ise bu arazi bölünerek tapunun yarısı davacı eşe verilmez. Yukarıda bahsedildiği gibi paylaşıma konu olan şey bu arazinin kendisi değil bedelidir. Dolayısıyla arazinin kendisi değil bilirkişiler tarafından tespit edilen bedeli bölünür ve davacı eş hanesine alacak yazılır. Ancak tabi ki borçlu eş bu bedelin yarısını alacaklı eşe ödemez ise alacaklı eş bu araziyi haczettirip sattırarak alacağını alabilir. Bu durum mal paylaşımı davası ile değil icra hukuku ile ilgili bir işlemdir.  
Yukarıda belirtildiği gibi edinilmiş malları ve kişisel malları ayırt etmek ve mal paylaşımı davası açmak oldukça detay bilgi isteyen karışık bir iştir. Özellikle bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar çok dikkatli bir şekilde incelenmeli ve hangi malvarlığının hangi kategoriye dâhil edildiği konusunda gerekli itirazlar yapılmalıdır. Mal paylaşımı davasında bir kişi davacı veya davalı olması fark etmeksizin eğer hak kaybına uğramak istemiyorsa mutlaka bir avukattan yardım almalıdır. 
Yazarımız Ahmet Köksel’in Köşe yazısını sesli makale olarak dinlemek için tıklayınız.